Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Novi uplatni računi za uplatu javnih prihoda od kapitala

Novi uplatni računi za uplatu javnih prihoda od kapitala

24. 01. 2014.

Saopštenje

Novi uplatni računi za uplatu javnih prihoda od kapitala, uključujući i prihode od izdavanja u zakup sopstvenih nepokretnosti, kao i prihode od davanja u zakup pokretnih stvari

Odredbama Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 120/13) propisani su novi uplatni računi za uplatu javnih prihoda od kapitala - prihodi od izdavanja u zakup sopstvenih  nepokretnosti, prihodi od investicione jedinice, kao i davanja u zakup pokretnih stvari i koji se primenjuju počev od 1.01.2014. godine.

S tim u vezi dajemo obaveštenje o uplatnim računima javnih prihoda i poreskim prijavama koje su obveznici (pravna lica i preduzetnici ako su isti isplatioci prihoda, odnosno fizička licaza koje isplatilac prihoda nije dužan da obračuna i obustavi porez po odbitku) dužni da podnesu nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave, i to:

I Uplatni računi i poreske prijave koje podnose pravna lica i preduzetnici ako su isti isplatioci prihoda fizičkom licu

  1. Porez na prihode od kapitala koji se obračunavaju i obustavljaju po odbitku iskazuju se na obrascu PP OPJ 3 - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala za prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti u zakup, kao i prihoda po osnovu prinosa od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, koji su ostvareni u periodu počev od 1.01.2014. godine, uplata poreza se vrši na račun broj 840-711149843-27 - Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti/porez na prihod od kapitala po drugom osnovu.
  2.  Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari koji se obračunavaju i plaćaju po odbitku iskazuje se na obrascu PP OPJ-4 - Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, za prihode koji su ostvareni počev od 1.01. 2014. godine, a uplata se vrši na uplatni račun 840-711145843-96 - Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari – po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave.

 

II Uplatni računi i poreske prijave koje podnose fizička lica za ostvarene prihode za koje isplatilac prihoda nije dužan da obračuna i obustavi porez po odbitku

  1. Porez na prihode od izdavanja sopstvene nepokretnosti koje ostvaruje fizičko lice za koje isplatilac prihoda nije dužan da obračuna i obustavi porez po odbitku, iskazuje se na obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je ostvaren počev od 1.01.2014. godine, uplata se vrši na račun broj 840-711149843-27 - Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti/porez na prihod od kapitala po drugom osnovu.
  2. Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari koje ostvaruje fizičko lice za koje isplatilac prihoda nije dužan da obračuna i obustavi porez po odbitku iskazuje se na obrascu PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji je ostvaren počev od 1.01.2014. godine, uplata se vrši na račun broj 840-711145843-96 - Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari – po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave.
  3. Napominjemo da se porez na prihode od nepokretnosti za prihode koje je ostvarilo fizičko lice zaključno sa 31.12.2013. godine, za koje je fizičko lice podnosilo poreske prijave, obaveza se utvrđuje rešenjem poreskog organa u kome je naveden račun za uplatu (račun broj 840-711143843-82 – Porez na prihode od nepokretnosti).
  4. Takođe, napominjemo da se porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, koje je ostvarilo fizičko lice zaključno sa 31.12.2013. godine, za koje je fizičko lice podnosilo poreske prijave, obaveza se utvrđuje rešenjem poreskog organa u kome je naveden račun za uplatu (račun broj 840-711145843-96 - Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari – po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave).

 

Biro za informisanje