Poreska uprava  >>  Fizička lica  >>  Pregled propisa  >>  Prenos vlasništva nad polovnim vozilom  >>  Porez na prenos vlasništva nad polovnim motornim vozilom

Poreski kalendar

dec 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Prenos vlasništva nad polovnim vozilom

Porez na prenos vlasništva nad polovnim motornim vozilom

...

U okviru nadležnosti Poreske uprave Republike Srbije jeste i porez na prenos apsolutnih prava nad polovnim motornim vozilom. Uzimajući u obzir činjenicu da se ova vrsta poreza plaća prema mestu prebivališta prodavca daćemo Vam nekoliko korisnih saveta kako biste posao završili u najkraćem mogućem roku.

Pre dolaska u nadležnu Poresku upravu potrebno je da imate sledeće:

1. Dva primerka kupoprodajnog ugovora overenog u sudu

Kod kupovine polovnog, već registrovanog vozila, prenos se vrši isključivo sa licem navedenim kao vlasnikom u saobraćajnoj dozvoli, odnosno ovlašćenim licem i to sklapanjem kupoprodajnog ili posredničkog ugovora overenog u sudu. Obrazac kupoprodajnog ugovora za motorna vozila je jedinstven i možete ga preuzeti

 

(skinut ugovor štampati obostrano - na jednom listu). 

Po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, rok za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava je 15 dana u poreskoj upravi na opštini prodavca.

2. Poreska prijava PPI4 popunjena - NA IME PRODAVCA

3. Fotokopija saobraćajne dozvole vlasnika motornog vozila koje je predmet prenosa (ako je u pitanju stara saobraćajna dozvola) ili očitana nova saobraćajna dozvola

4. Fotokopija lične karte vlasnika motornog vozila koje je predmet prenosa (ako je u pitanju stara saobraćajna dozvola) ili očitana nova lična karta

Na ugovor o kupoprodaji ili račun bez izkazanog PDV-a neophodno je platiti porez kod nadležne poreske uprave u visini od 2.5% od procenjene vrednosti vašeg vozila po postojećem katalogu AMSS i nikako se drugačije ne može obračunavati.

Poreska uprava Republike Srbije izračunva katalošku cenu polovnih vozila po važećem katalogu AMSS CMV. Katalog koriste i sve agencije koje se bave prometom vozila i sva osiguravajuća društva.

Koristeći se linkovima AMSS dajemo Vam mogućnost da, na našem sajtu, izvršite procene:

PUTNIČKO VOZILO

MOTORCIKL

KAMION

ČAMAC

Napomena: Kataloške vrednosti vozila date su u okviru od minimalnih do maksimalnih, kako bi našim korisnicima dali informaciju u kojim granicama se kreće kataloška vrednost vozila. Za repere su uzeti kataloški najjeftiniji i najskuplji modeli. Očito je da će cena varirati između te dve u zavisnosti od opreme koju poseduje motorno  vozilo koje je predmet prenosa.