Пореска управа  >>  ЦВПО  >>  Актуелно у ЦВПО

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Актуелно у ЦВПО

Пријем нових пореских обвезника у Центар за велике пореске обвезнике

Поводом стицања статуса великих пореских обвезника од  05. децембра 2018. године, у просторијама Центра за велике пореске обвезнике 20.11.2018. године, одржан је састанак са представницима 72 новопримљена обвезника. У име Пореске управе нове пореске обвезнике је поздравио директор Центра г-дин Мирослав Ђиновић, са својим сарадницима. Том приликом је истакао да Центар настоји да у потпуности афирмише добровољно извршавање пореских обавеза и изгради висок степен међусобног поверења и поштовања, као и да  се испуњавање пореских обавеза учини што једноставнијим за пореске обвезнике.

Након уводног обраћања, порески обвезници су путем презентације упознати са делокругом рада и надлежностима Центра. Између осталог, предочено им је да Центар за велике пореске обвезнике администрира фискално најиздашније пореске обвезнике, са пословним седиштем на територији целе Републике. Кроз савремен начин пословања, уз  максималну ефикасност у администрирању и кроз пружање услуга на једном месту, великим пореским обвезницима се омогућава да, уз минимум трошкова и времена, извршавају своје пореске обавезе.

Порески обвезници су информисани о специфичностима Центра, врстама јавних прихода за које је надлежан, врстама услуга које се пружају  пореским обвезницима и другим значајним информацијама о раду Центра. Посебно је истакнуто да је Центар отворен и приступачан у свом раду, да је основни циљ Центра пружање квалитетних и благовремених информација како би се створили услови да обвезници, без евентуалних дилема у вези примене прописа, добровољно извршавају своје пореске обавезе.

Од 05. децембра 2018. године Центар за велике пореске обвезнике је надлежан за админстрирање 439 пореских обвезника који чине око 0,20 % од укупног броја активних правних лица, чији ће проценат учешћа  у наплати у буџету Републике Србије износити 43,44%. 

                                                                                                                                              

Обавештење

Обавештавамо вас да је рок за подношење тромесечног обрачуна акцизе за период 01.01.-30.06.2017. године до 20.07.2017. године, у складу са Законом о акцизама („Сл. гласник РС“ бр. 22/01,...,108/16) и Правилником о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе („Сл. гласник РС“ бр. 3/05,...,101/16)

Такође, обавештавамо вас да је, у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на  деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Сл.гласник РС“ бр.112/12,...,111/15), као и Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Сл.гласник РС“, бр. 38/13,....,101/16), рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности за период 01.01.-30.06.2017. године најраније 20.07.2017. године. Изузетно, за грејање пословног, односно стамбеног простора, захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, подноси се најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте  који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора, тј. за јуни месец 2017. године најраније 20.07.2017. године.

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је ове године рок за предају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица, пореског биланса и пратећих образаца за 2016. годину као и плаћање разлике између коначно обрачунатог пореза на добит за 2016. годину и плаћених аконтација је 29. јун 2017. године.

Препорука је да пре уплате разлике пореза на добит по пореској пријави за коначну обавезу за 2016.годину, извршите још једном проверу на порталу "е-ПОРЕЗИ" позива на број одобрења увидом у Обавештење о успешном пријему пореске пријаве (ПП ПДП) електронским путем коју сте поднели у 2016. години.

Обавештење

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ бр.61/2017 од 23.06.2017. године, објављени усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси који  се примењују од 01.07.2017. године.

- У тарифном броју 1. такса на захтев износи 310 динара;

- У тарифном броју 6. такса на жалбу износи 460 динара;

- У тарифном броју 11. такса на уверење износи 310 динара.

 

Обавештење

Одредбама члана 91. ст. 1. тачка 2) Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.30/97...18/16) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Како се предстојећи Празник рада празнује 1. и 2. маја, рок за  плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за март 2017. године је 3. мај 2017. године.

Напомињемо да је рок за  плаћање обрачунате акцизе за прву половину текућег месеца 28. април 2017. године.

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је рок за подношење тромесечног обрачуна акцизе за период 01.01.-31.03.2017. године до 20.04.2017. године, у складу са Законом о акцизама („Сл.гласник РС“ бр. 22/01,...,108/16) и Правилником о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе („Сл.гласник РС“ бр.3/05,...,101/16).

Такође, обавештавамо вас да је, у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на  деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Сл.гласник РС“ бр.112/12,...,111/15), као и Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Сл.гласник РС“, бр. 38/13,....,101/16), рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности за период 01.01.-31.03.2017. године најраније 20.04.2017. године. Изузетно, за грејање пословног, односно стамбеног простора, захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, подноси се најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте  који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора, тј. за март месец 2017. године најраније 20.04.2017. године.

 

 Oбавештење

Београд, 10.04.2017. године - Одредбама члана 91. ст. 1. тачка 2) Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.30/97...18/16) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Одредбом члана 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ бр. 43/01...92/11) прописано је да се празнују Васкршњи верски празници почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса. Ове године се  празнује од 14. априла закључно са  17. априлом.

У складу са наведеним, рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза je 18. април 2017. године за:

- Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец;

- Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за март месец ако је у марту месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство;

- Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за први квартал 2017. године;

- Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за први квартал ако је обвезник у првом кварталу испунио један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство;

- Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец;

- Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца;

- Подношење пореске пријаве и плаћање акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец.       

                                                                   

Oбавештење

Београд, 10.04.2017. године - Услед уочених грешака приликом плаћања месечних аконтација пореза на добит за 2017. годину, напомињемо да је неоходно да пре уплате месечне аконтације, извршите још једном проверу на порталу "е-ПОРЕЗИ" позива на број одобрења увидом у Обавештење о успешном пријему пореске пријаве (ПП ПДП) електронским путем коју сте поднели у 2016. години.

Овим путем вас још једном подсећамо да је рок за уплату месечне аконтације пореза на добит за март месец - 18. април 2017. године.

 

Oбавештење

Београд, 6.04.2017. године - Обавештавамо вас да је Министарство финансија Републике Србије издало следећа Објашњења:

- Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 01. априла 2017.године и

- Објашњење у вези са одређивањем места промета услуга превоза добара које се пружају пореском обвезнику, од 01. априла 2017. године.

Објашњења можете наћи на адреси Министарства финансија, www.mfin.gov.rs, у делу ново на сајту.

 

Oбавештење

Београд, 14.02.2017. године - Одредбама члана 91. ст. 1. тачка 2) Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.30/97...18/16) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Одредбом члана 1.Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ бр. 43/01...92/11) прописано је да се Сретење - Дан државности Србије празнује 15. и 16. фебруара.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да је рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза 17.фебруар 2017.године за:

- Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец

- Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар месец ако је у јануару месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство

- Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец

- Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца

- Подношење пореске пријаве и плаћање акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец        

                                                                          

                                                                             Обавештење 

Београд, 28.12.2016. године - У циљу унапређења постојећих услуга које  Центар за велике пореске обвезнике пружа пореским обвезницима, у току је спровођење анкете-упитника помоћу које порески обвезници треба да идентификују области из пореских закона као и процедуре са чијом применом имају највише проблема у пракси. Анкетирање траје до 31.12.2016. године.

Након анализе упитника, Центар ће спровести активности које имају за циљ отклањање  недоумица и дилема у примени пореских прописа.

Резултати анкета великих пореских обвезника које смо спровели током ранијих година, искоришћени су за боље разумевање потреба, као и за унапређење међусобне сарадње и побољшавање процеса рада ЦВПО и унапређење нивоа услуга које пружамо.

У том смислу, анкета коју тренутно спроводимо има за циљ побољшање постојећих услуга уз истовремено повећање степена добровољног поштовања прописа.

 

            Пријем нових пореских обвезника у Центар за велике пореске обвезнике

Београд, 07.11.2016. године - Поводом стицања статуса великих пореских обвезника од  1. новембра 2016. године, у просторијама Центра за велике пореске обвезнике 24.10.2016. године, одржан је састанак са представницима 57 новопримљених обвезника. У име Пореске управе нове пореске обвезнике је поздравио в.д. директор Центра г-дин Мирослав Ђиновић, са својим сарадницима. Том приликом је истакао да Центар настоји да у потпуности афирмише добровољно извршавање пореских обавеза и изгради висок степен међусобног поверења и поштовања, као и да  се испуњавање пореских обавеза учини што једноставнијим за пореске обвезнике.

Након уводног обраћања, порески обвезници су путем презентације упознати са делокругом рада и надлежностима Центра. Између осталог, предочено им је да Центар за велике пореске обвезнике администрира фискално најиздашније пореске обвезнике, са пословним седиштем на територији целе Републике. Кроз савремен начин пословања, уз  максималну ефикасност у администрирању и кроз пружање услуга на једном месту, великим пореским обвезницима се омогућава да, уз минимум трошкова и времена, обављају своје пореске обавезе.

Порески обвезници су информисани о специфичностима Центра, врстама јавних прихода за које је надлежан, услугама које се нуде пореским обвезницима и другим значајним информацијама о раду Центра. Посебно је истакнуто да је Центар отворен и приступачан у свом раду, да је основни циљ Центра унапређење услуга пореским обвезницима кроз пружање квалитетних и благовремених информација, чиме ће се  створити услови да обвезници, без евентуалних дилема у вези примене прописа, добровољно извршавају своје пореске обавезе.

Од 1. новембра 2016. године Центар за велике пореске обвезнике ће админстрирати 414 пореских обвезника који чине 0,17 % од укупног броја активних правних лица, чији ће проценат учешћа  у наплати у буџету Републике Србије износити око 41,55%.