Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Порески прописи

Обавештење о могућности подношења пореске пријаве за порез по одбитку

Обавештење о новим шифрама врсте прихода код подношења пореске пријаве за порез по одбитку

Обавештење о начину плаћања пореских обавеза по основу пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - ПП ОПО и плаћање пореских обавеза обвезника који су престали са обављањем делатности

Корисничко упутствo за подношење електронске пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања

Корисничко упутство за подношење електронске пореске пријаве о обрачунатим доприносима за осниваче, односно чланове привредног друштва

Правилник о пореској пријави за порез по одбитку

Правилник о начину утврђивања, плаћања и подношења пореске пријаве за порез по одбитку на друге приходе физичких лица по основу продаје добара када се исплата прихода врши у готовом новцу у моменту предаје добара

Корисничко упутство за примену Правилника о пореској пријави за порез по одбитку 13.01.2014. године

Примери за Корисничко упутство 24.01.2014. године

Примери за обрачун 12.12.2013. године

Упутство о шифрама плаћања за које се у налог којим се налаже плаћање пореза по одбитку, односно плаћање прихода на које се плаћају порези по одбитку, уноси број одобрења за плаћање који додељује Пореска управа

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима ППП ПД

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку ППП ПО

Шифре врсте прихода ван радног односа - пореска пријава ППП-ПД од 01.01.2016. године

Шифре врсте прихода из радног односа - пореска пријава ППП-ПД од 01.01.02016. године

Пример обрачун зарада 01.03.2014. године

Обавештење о замени оверених ПП-ОД и ПП-ОПЈ изводом из ППП-ПД као доказ о плаћеним обавезама за порез и доприносе по одбитку

Упутство о Изводу из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ ДЕЛА ПЛАЋЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ

Упутство о подношењу ППП-ПД за ОВП 112, 152, 210 и 627

Обавештење о подношењу ППП-ПД за ОВП 106 када је предузетник који се определио за личну зараду истовремено прималац прихода по другом основу (запослење, пензија)