Порески календар

дец 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Актуелности

Обавештење, 17. септембар 2019. године

„Поштовани порески обвезници,

Обавештавамо вас да је на порталу Пореске управе у делу апликације за електронско подношење пореске пријаве пореза на добит, у складу са чланом 64. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица  ("Сл. гласник РС" бр. 113/17) са применом од 01.08.2018. године, омогућено подношење пореских  пријава са следећим ознакама врсте и основа подношења пријава:

- 3/44 -  Пореска пријава за утврђивање месечне аконтације за порески период након обуставе поступка ликвидације;

- 3/56 - Пореска пријава за утврђивање месечне аконтације за порески период након обуставе поступка стечаја.“

 

Обавештење, 19. фебруар 2016. године

У случају промене пословног седишта пореског обвезника, плаћање аконтација пореза на добит за текући порески период врши се према нивоу уплате са троцифреним бројем општине из колоне 4 Прилога 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС" бр. 104/11,...,105/15), и то ако је промена седишта извршена до 15-ог у месецу почев од уплате аконтације за месец у којем је извршена промена са шифром нове општине (у којој је ново седиште), а ако је промена седишта извршена после 16-ог у месецу уплата аконтација са новом шифром општине (шифра општине после промене седишта) почиње од дана доспећа аконтације за наредни месец у односу на месец у којем је извршена промена седишта.

Позив на број одобрења плаћања додељен у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за претходни порески период је следеће структуре: контролни број по моделу 97 (две цифре), шифра општине (три цифре) и број додељен од стране Пореске управе (четрнаест цифара).

Порески обвезници који у току пословне године промене пословно седиште са територије једне општине на другу, приликом плаћања аконтација користе исти број одобрења за плаћање аконтација уз израчунавање новог контролног броја по моделу 97 и то уносом нове шифре општине (три цифре) и претходно додељеног броја од стране Пореске управе (четрнаест цифара).

 

Обавештење, 28. јануар 2016. године

Порески обвезници који су до 31.03.2015. години поднели пореску пријаву пореза на добит правних лица у папирном облику, уколико до сада поштом нису добили писано обавештење са позивом на број одобрења плаћањa (БОП) за уплату привремених месечних аконтација у 2016. години, треба да се обрате надлежној организационој јединици Пореске управе.

Плаћање привремених месечних аконтација у 2016.  години, почев од аконтације која се односи на јануар месец 2016. године и доспева за плаћање 17.02.2016. године, врши се по позиву на број одобрења за плаћање (БОП) добијеном у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за период 01.01. – 31.12.2014. године.

 

Обавештење, 05. јануар 2016. године

Месечна аконтација пореза на добит која се односи на децембар месец 2015. године и доспева за плаћање 15.01.2016. године плаћа се на исти број рачуна и по истом позиву на број као и раније доспеле аконтације пореза на добит.

Плаћање привремених месечних аконтација у 2016.  години, почев од аконтације која се односи на јануар месец 2016. године и доспева за плаћање 15.02.2016. године, врши се по позиву на број одобрења за плаћање (БОП) добијеном у Обавештењу о успешном пријему пореске пријаве електронским путем за период 01.01. – 31.12.2014. године.

 

Обавештење, 10. септембар 2015. године

Од 10.09.2015. године на порталу Пореске управе у делу апликације за електронско подношење пореске пријаве пореза на добит, омогућено је електронско подношење измењене пореске пријаве за 2013. годину у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, за пријаве које су поднете електронским путем за 2013. годину.

Измењена пореска пријава за 2013. годину подносиће се у папирном облику надлежној органозационој јединици Пореске управе за пореске пријаве које су поднете у папирном облику за 2013. годину. 

Измењене пореске пријаве у складу са чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији за 2009, 2010, 2011 и 2012 годину, због неусклађености образаца пореских пријава подносиће се искључиво у папирном облику надлежној органозационој јединици Пореске управе.