Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Обавештење обвезницима пореза на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход

Обавештење обвезницима пореза на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход

05. 01. 2018.

 Сагласно члану 38. став 7. тачка 7. подтачка 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", број 24/01,...,112/15), којим је прописано да се пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за паушално опорезивање, од 1. јануара 2018. године, подноси у електронском облику, објављен Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу ("Сл. гласник РС", број 90/17-у даљем тексту: Правилник), који је у примени од 01. јануара 2018. године.

Овим правилником прописује се начин подношења и садржина пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на паушални приход од самосталне делатности у складу са чланом 40. - 42. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 24/01,...,113/17).

Имајући у виду наведено, почев од 01. јануара 2018. године, Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на паушални приход од самосталне делатности – Образац ППДГ-1Р (у даљем тексту: пореска пријава ППДГ-1Р), као и измењена пореска пријава ППДГ-1Р, подносе се Пореској управи искључиво у електронском облику, преко портала Пореске управе.

 Ако пореска пријава која је поднета у електронском облику, садржи недостатке у погледу формалне исправности и математичке тачности, Пореска управа, у електронском облику, обавештава подносиоца пријаве о тим недостацима. Тако поднета пореска пријава не сматра се поднетом.

Пореску пријаву ППДГ- 1Р подноси порески обвезник, порески пуномоћник или друго лице које је порески обвезник овластио за подношење пореске пријаве, законски заступник и заступник по службеној дужности (у даљем тексту: подносилац пријаве).

Подносилац пријаве дужан је да електронски потпише пореску пријаву ППДГ- 1Р у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

       Пореска пријава ППДГ-1Р састоји се из 11 делова, и то:

1)      Подаци о пријави;

2)      Подаци о пореском обвезнику;

3)      Подаци за утврђивање обавезе плаћања доприноса;

4)      Подаци о радњи;

5)      Подаци о делатности;

6)      Подаци о приходима;

7)      Посебни подаци;

8)      Подаци о посебним просторима - издвојеним пословним јединицама;

9)      Подаци о подносиоцу пријаве;

10)  Напомена подносиоца пријаве;

11)  Прилог уз пријаву.

Предузетници који су од 1. јануара 2018. године стекли право на паушално опорезивање по основу самосталне делатности, а определили су се за паушално опорезивање, подносе пореску пријаву ППДГ-1Р, у електронском облику.

Предузетници који порез на доходак грађана и доприносе по основу обављања самосталне делатности закључно са 31. децембром 2017. године плаћају на паушални приход, и немају измене услова и обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања почев од 1. јануара 2018. године, не подносе ППДГ-1Р у електронском облику.

Ако је закључно са 31. децембром 2017. године дошло до измене услова и обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања, предузетници су дужни да почев од 1. јануара 2018. године, поднесу пореску пријаву ППДГ-1Р у електронском облику.

Имајући у виду наведено, од 1. јануара 2018. године, новоосновани порески обвезник, коме је одобрено право да порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђени приход (паушално опорезивање), дужан је да у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа, односно од датума почетка обављања делатности, поднесе пореску пријаву ППДГ-1Р у електронском облику, преко портала Пореске управе.

Порески обвезник који порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђени приход и код којег је закључно са  31. децембром 2017. године, дошло до одређених промена у току обављања самосталне делатности, а које се односе на:

-        престанак обављања самосталне делатности;

-        прекид обављања самосталне делатности;

-        прелазак из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход;

-        промена основа осигурања;

-        наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности;

-        прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање;

-        наставак плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање у периоду прекида обављања самосталне делатности;

-        обављање делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;

-        промена власника радње;

-        наставак обављања самосталне делатности након престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође;

-        промена седишта радње;

-        престанак плаћања доприноса у периоду прекида обављања самосталне делатности; 

-        измена обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања;        

дужан је да, уколико о томе није обавестио Пореску управу, почев од 1. јануара 2018. године, поднесе пореску пријаву ППДГ-1Р у електронском облику, преко портала Пореске управе, у законом прописаном року, у којој ће између осталог, у поље 1.1а - Основ за пријаву – унети прописану ознаку једне од наведених врста промене, у складу са законом.  

Порески обвезник који порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђени приход и код којег закључно са 31. децембром 2017. године, није дошло до наведених промена, није дужан да поднесе пореску пријаву. Исту је обавезан да поднесе на описан начин у случајевима настанка неке од наведених промена.

Порески инспектор за сваки од наведених случајева, након пријема пореске пријаве, спроводи поступак контроле и у поступку контроле доноси одговарајућу врсту пореског решења.