Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

05. 03. 2020.

Број: 47-00570/2019-073

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Ниш, у поступку одређивања заступника по службеној дужности, на основу члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', број 80/2002 ... 86/2019) и члана 146. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/16, 95/18 – др. пропис),  дана 24.02.2020. године,  доноси:

З А К Љ У Ч А К

1. Пореском обвезнику ''DARK CAR'' доо, са пословним седиштем у Нишу, улица Јована Ристића број 29, ПИБ 110808882, матични број 21392472, ПОСТАВЉА СЕ ЗАСТУПНИК ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ – адвокат Антанасковић Јелена,  из Ниша, улица Зеленгорска број 3, у поступку пореске контроле обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност и порез и доприноси по одбитку – обједињена наплата, за период 01.01.2018. – 06.12.2019. године, у предмету Министарства финансија – Пореске управе Филијале  Ниш број: 47-00570/2019-0073-000 од 06.12.2019. године, из разлога што се именовани не налази  на регистрованој адреси  и није се одазвао  по упућеним захтевима  за доставу документације и позивима за учешће у поступку контроле односно порески обвезник нема законског заступника.  

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку.

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Ниш, покренула  је   поступак  пореске контроле обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност и порез и доприноси по одбитку – обједињена наплата, отварањем налога за контролу број 47-00570/2019-0073-000 од 06.12.2019. год.

Како је у пореском поступку, у покушају да се изврши контрола утврђено да се порески обвезник не налази на регистрованој пословној адреси, да привредно друштво нема законског заступника односно директора друштва, обзиром да је Драган Ценић дана 04.07.2019. год.  поднео писмену оставку на место директора и законског заступника и исти брисан 08.07.2019. год. по Решењу Агенције за привредне регисатре  број  БД 65778/2019, да на захтеве за доставу документације и захтева за учешће у поступку контроле, упућене  на регистрованој адреси седишта привредног друштва и послате на e-mail адресу привредног друштва није одговорено, безуспешно је покушано да се ступи у контакт са пореским обвезником и уручи налог за контролу број 47-00570/2019-0073-000 од 06.12.2019. године.

Порески инспектор је увидом у расположиву документацију утврдио:

- да је Према подацима Агенције за привредне регистре а увидом у решење број БД 48458/2018 од 05.06.2018. године и подацима са сајта којима располаже Пореска управа, адреса седишта пореског обвезника ''DARK  CAR'' доо, је у Нишу, улица Јована Ристића број 29, ПИБ 110808882, матични број 21392472, а да се порески обвезник не налази на регистрованој адреси

- да се Далибор Коцић који је био одговорно лице, директор друштва у периоду од 05.06.2018. год. до 28.06.2019. год. на позив за учешће у поступку контроле  и захтев за доставу документације  упућени на адресу пребивалишта у Малчи и на e-mail адресу привредног друштва није одазвао позиву

- да се Драган Ценић који је био одговорно лице, директор друштва у периоду од 28.06.2019. год. до 08.07.2019. год. на позив за учешће у поступку контроле  и захтев за доставу документације  упућени на адресу пребивалишта у Клисури, Општина Бела Паланка и на e-mail адресу привредног друштва није одазвао позиву 

- да привредно друштво нема законског заступника односно директора  друштва, обзиром да је одговор лице, директор друштва по решењу број БД 61801/2019 од 28.06.2019. год. Драган Ценић дана 04.07.2019. год. поднео писмену оставку на место директора и законског заступника и исти  је  обрисан по Решењу број  БД 65778/2019 од  08.07.2019. год.

Обзиром да се порески обвезник не налази на регистрованој адреси и да привредно друштво нема законског заступника односно директора и недоступан је контроли, стекли су се законски услови из члана 16. став 1. тачка 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, да Пореска управа у конкретном предмету постави пореском обвезнику заступника по службеној дужности, који ће учествовати у поступку пореске контроле у смислу Закона.

У циљу наставка  поступка пореске контроле, применом  одредби члана 16. Закона опореском поступку и пореској администрацији, решено је  као у диспозитиву.

Наиме, одредбом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа, по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику да учествује у пореском поступку ако је његово учешће обавезно. 

 Са напред изложеног, применом члана 16. став 1.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији донет је закључак као у диспозитиву.

Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку („Сл. Гласник РС“ број 55/04, 59/13).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да против закључка о постављању заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.    

                                                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р    

                                                                                                                                    Мића Јеремић