Порески календар

апр 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Актуелно    Поништење дела јавног конкурса за избор руководилаца у Пореској управи

Поништење дела јавног конкурса за избор руководилаца у Пореској управи

26. 09. 2013.

ТЕКСТ за оглашавање поништења дела јавног конкурса за избор руководилаца у Пореској управи

        РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

          ПОРЕСКА УПРАВА

     Број: 111-165/2012-05/7

         18.09.2013. године

               Б е о г р а д

 

ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Одељење огласа

Јована Ристића  бр. 1

Б Е О Г Р А Д

 

ПРЕДМЕТ: Поништење дела јавног конкурса за избор руководилаца у  Министарству финансија и  привреде – Пореској управи 

 

ТЕКСТ за оглашавање поништења дела јавног конкурса за избор руководилаца у Министарству финансија и привреде – Пореској управи:

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА  УПРАВА, на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима («Сл. глансик  РС», бр. 79/05 ... 104/09), и члана 169б став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС», бр. 80/02 ... 47/13) доноси, Јавни конкурс за избор руководилаца у Министарству финансија и привреде – Пореској управи, објављен у „Сл. гласнику РС“ бр. 97 од 08.10.2012. године, поништава се за радна места: Директор филијале А, Савски Венац, Директор филијале А, Шабац, Директор филијале А, Земун, Директор филијале А, Палилула, Директор филијале А, Нови Сад 1, Директор филијале А, Суботица, Директор филијале А, Чачак, Директор филијале А, Крагујевац, Директор филијале Б, Смедерево, Директор филијале Б, Стара Пазова, Директор филијале Б, Бечеј, Директор филијале Б, Врање, Директор филијале Б, Зајечар, Директор филијале Б, Пирот, Директор филијале Ц, Гроцка, Директор филијале Ц, Петроварадин, Директор филијале Ц, Ковин, Директор филијале Ц, Инђија, Директор филијале Ц, Шид, Директор филијале Ц, Бујановац, Директор филијале Ц, Књажевац, Директор филијале Ц, Косовска Митровица, Шеф експозитуре, Сурчин, Шеф експозитуре, Бачки Петровац, Шеф експозитуре, Брус, Шеф експозитуре, Топола, Шеф експозитуре, Лапово, Шеф експозитуре,  Прибој, Шеф експозитуре, Сјеница, Шеф експозитуре, Гуча, Шеф експозитуре, Тутин, Шеф експозитуре, Рача, Шеф експозитуре, Александровац, Шеф експозитуре, Нишка Бања, Шеф експозитуре, Медвеђа, Шеф експозитуре, Лебане, Шеф експозитуре, Босилеград, Шеф експозитуре, Црна Трава, Шеф експозитуре, Прешево, Шеф експозитуре, Блаце, Шеф експозитуре, Мајданпек, Шеф експозитуре, Грачаница, Шеф експозитуре, Звечан, Шеф експозитуре, Лепосавић, Шеф експозитуре, Ранилуг, Шеф експозитуре, Штрпце, Шеф експозитуре, Шилово, Шеф експозитуре, Зубин Поток, због промене организационе структуре Пореске управе у поступку извршењa одредбе члана 11. став 2., у вези са одредбом члана 8. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима («Сл. гласник РС», бр. 76/13).

 

                                                                                            в.д. директора Пореске управе

 

                                                                        Иван Симич