Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари путем непосредне погодбе, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "СРЕМТЕКС" Д.О.О. са седиштем у Сремској Митровици

Оглас о продаји покретних ствари путем непосредне погодбе, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "СРЕМТЕКС" Д.О.О. са седиштем у Сремској Митровици

ПИБ: 104 856 035

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Сремска Митровица,  у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл.гласник РС», бр.80/02….108/2013 ) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и «Службени гласник РС», бр.30/10), доноси

 

                                                                                   О Г Л А С

о  продаји покретних ствари путем непосредне погодбе

 

1. Одеђује се ПРВО рочиште, четврти пут, за продају покретних ствари, путем непосредне погодбе, пописаних покретних  ствари пореског дужника "СРЕМТЕКС" Д.О.О. са седиштем у Сремској Митровици, Светог Димитрија бр. 42, ПИБ: 104 856 035, и то:

1.1 Машине за шивење, разних произвођача и типова, укупно 75 комада, из погона за шивење  

Списак у прилогу Записника о попису и процени од 21.02.2014 године, број 336-433-06-455/2014-G2BO5, 

Укупна процењена вредност  1.881.230,00 дин

Списак се на захтев заинтересованих понуђача може добити у просторијама Пореске управе Филијала Сремска Митровица, Краља Петра Првог бр. 44, соба 22 или 24, или прегледати на сајту Пореске управе  

2. Рочиште за продају пописаних покретних ствари одржаће се 31.10.2014. године, са почетком у 10.00 часова у просторијама Пореске управе, Филијала Сремска Митровица, Краља Петра Првог бр. 44, соба 24,

3. Процењена вредност покретних ствари утврђена је Записником о попису број 336-433-06-455/2014-G2BO5 од 21.02.2014. године.

4. На продаји путем непосредне погодбе,  могу учествовати само лица која доставе уверење о измиреним пореским обавезама.

5. Продајна цена је предмет договора између Пореске управе и купца и за њу се не тражи сагласност пореског  

обвезника. Продајна цена представља основицу за обрачун ПДВ-а, који плаћа купац по пореској стопи од 20%

6. Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари,забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или  на коришћењетим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

7. Покретне ствари се купују у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостатци и без права на накнадне рекламације.

8. Оглас истаћи на огласну таблу Филијале, објавити на интернет страни Пореске управе као и у дневном листу "ДАНАС" дана 18.10.2014. године и доставити пореском обвезнику 

9. Разгледање пописане покретне имовине могуће је радним даном од 10.00-14.00  часова у магацину Пореске управе, Сентандрејски пут 165, у Новом Саду.

Ближе информације могу се добити на телефон број 022/611-214 локал 117 или 119

 

                                                                                                                                    ДИРЕКТОР

                                                                                                                               Раде  Банчевић

Прилог записника бр. 336-433-06-455/2014-G2BO5 од 21.02.2014 године

 

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ пописане имовине = 1.881.230,00 дин.  

 

                                                                                                                                    ДИРЕКТОР

                                                                                                                                 Раде  Банчевић