Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања пореског обвезника „МЕРИДИЈАН ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, из Гор. Милановца

Продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања пореског обвезника „МЕРИДИЈАН ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, из Гор. Милановца

ПИБ 102526014

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Гор. Милановац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретности пореског обвезника „МЕРИДИЈАН ИНЖЕЊЕРИНГ“ДОО, из Гор. Милановца, ПИБ 102526014, матични број 17465961, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003,….. 61/2005, 61/07, 20/09...68/2014) ,  члана   210. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. 31/2001),

 

Оглашава продају  покретних  ствари

путем  усменог јавног надметања

 

1. ПРВО –  рочиште за продају покретности путем усменог јавног надметања, одржаће се дана 30.10.2014. године, са почетком у 11 часова у Пореској управи Филијали Гор. Милановац, зграда Скупштине општине, канцеларија бр. 3, на првом спрату и то: 

I - Покретне ствари које имају регистрациони број:

Процењена вредност у динарима          3.004.012,00

У ЦЕНУ НИЈЕ УРАЧУНАТ ПДВ.

2. Продаја покретности се врши путем усменог јавног надметања.                                                                       

3. Покретност се не може продати по цени нижој од 75%  од утврђене почетне вредности.

4. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности, у износу од 300.401,20 динара, на рачун бр. 840-1700845-84, са позивом на број 97- 74 041 102526014 V. У случају да купац опреме у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји опреме – возила, не уплати износ за који му је иста продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје опреме – машине односно возила.

5. Купци не могу бити, порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљене покретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној продаји. Понуђачи су дужни да поднесу уверење о измиреним порезима и доприносима.

6. Покретност се купује у виђеном стању, без права рекламације.

7. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретност уплати у року од 8 дана од дана закључења продаје усменим јавним надметањем. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом.

8. Понуђачи, правна лица, предузетници и физичка лица су дужна да доставе на увид уверење о измиреном пореском дугу, решење о регистрацији, овлашћење за заступника и личну карту.

9. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале  Гор. Милановац.

10. Телефон за информације 032/717-622.                                                                             

                                                                     

                                                                                                       ДИРЕКТОР

                                                                                              Љиљана Манојловић