Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања пореског обвезника „МЕРИДИЈАН ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, из Гор. Милановца

Порески календар

дец 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања пореског обвезника „МЕРИДИЈАН ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, из Гор. Милановца

ПИБ 102526014

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Гор. Милановац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретности пореског обвезника „МЕРИДИЈАН ИНЖЕЊЕРИНГ“ДОО, из Гор. Милановца, ПИБ 102526014, матични број 17465961, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003,….. 61/2005, 61/07, 20/09...68/2014) ,  члана   210. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. 31/2001),

 

Оглашава продају  покретних  ствари

путем  усменог јавног надметања

 

1. ПРВО –  рочиште за продају покретности путем усменог јавног надметања, одржаће се дана 30.10.2014. године, са почетком у 11 часова у Пореској управи Филијали Гор. Милановац, зграда Скупштине општине, канцеларија бр. 3, на првом спрату и то: 

I - Покретне ствари које имају регистрациони број:

Процењена вредност у динарима          3.004.012,00

У ЦЕНУ НИЈЕ УРАЧУНАТ ПДВ.

2. Продаја покретности се врши путем усменог јавног надметања.                                                                       

3. Покретност се не може продати по цени нижој од 75%  од утврђене почетне вредности.

4. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 10% утврђене почетне вредности, у износу од 300.401,20 динара, на рачун бр. 840-1700845-84, са позивом на број 97- 74 041 102526014 V. У случају да купац опреме у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји опреме – возила, не уплати износ за који му је иста продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје опреме – машине односно возила.

5. Купци не могу бити, порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљене покретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној продаји. Понуђачи су дужни да поднесу уверење о измиреним порезима и доприносима.

6. Покретност се купује у виђеном стању, без права рекламације.

7. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретност уплати у року од 8 дана од дана закључења продаје усменим јавним надметањем. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом.

8. Понуђачи, правна лица, предузетници и физичка лица су дужна да доставе на увид уверење о измиреном пореском дугу, решење о регистрацији, овлашћење за заступника и личну карту.

9. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале  Гор. Милановац.

10. Телефон за информације 032/717-622.                                                                             

                                                                     

                                                                                                       ДИРЕКТОР

                                                                                              Љиљана Манојловић