Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак продаје покретних ствари непосредном погодбом, одузетих у поступку пореске контроле Филијале Ниш, пореског обвезника Цветковић Ивице, власника Угоститељске радње „Два Храста“, насеље „9 Мај“

Поступак продаје покретних ствари непосредном погодбом, одузетих у поступку пореске контроле Филијале Ниш, пореског обвезника Цветковић Ивице, власника Угоститељске радње „Два Храста“, насеље „9 Мај“

Министарство финансија - Пореска управа – Регионално одељење за материјалне ресурсе Ниш, у поступку продаје покретних ствари непосредном погодбом одузетих у поступку пореске контроле, а на основу члана 104. и 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, број 80/02, ... и 108/13),  објављује

ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Непосредном погодбом без одлагања

Дана 24.10.2014. године, извршиће се прва јавна продаја покретних ствари, непосредном погодбом без одлагања, одузетих у поступку пореске контроле  Филијале Ниш, по решењу број:

- број 47-01530/2014-0073-011  од  13.10.2014.године,  број предмета 827094885

у просторијама пореског обвезника Цветковић Ивице, власника Угоститељске радње „Два Храста“, насеље „9 Мај“, ул. Топличких Партизанских одреда бр. 84, са почетком  у  12,00 часова.

У прилогу огласа ставља се на увид листа артикала, образац „Пријава за учешће на усменом јавном надметању“ и спецификација бр.1 (алкохолна и безалкохолна пића, месо, сир), чија је почетна цена (12.340,95 динара, без обрачунатог ПДВ-а).:

Прузимање спецификације број 1, и све остале информације могу се добити на телефон: 018-509-046, особа за контакт - Предраг Рајковић.

Покретне  ствари које немају  регистрациони број.

Заинтересована лица могу разгледати ствари у времену од 11,00 до 12,00 часова, дана 24.10.2014. године, у просторијама пореског обвезника Цветковић Ивице, власника Угоститељске радње „Два Храста“, насеље „9 Мај“, ул. Топличких Партизанских одреда бр. 84.

Право учешћа на огласу имају сва правна лица, предузетници.

Учесници лицитације у обавези су да, пре почетка јавне продаје непосредном погодбом без одлагања, приложе одговарајућу документацију о регистрацији предузећа, односно радње (решење из регистра Агенције за привредне регистре РС о регистрацији), и попуњени образац Пријаве за учешће на усменом јавном надметању (добија се на дан лицитације).

Ако се по огласу о продаји покретних ствари непосредном погодбом без одлагања,  јави само један понуђач, покретне ствари се могу продати том понуђачу.

Покретне ствари се продају по принципу “виђено-купљено” и неће се примати никакве рекламације. 

Покретне ствари  се не могу продати по цени нижој од  60% почетне вредности.

Депозит се не полаже.

Покретне ствари се продају са  обрачунатим ПДВ-ом.

Купац - најбољи понуђач је дужан да цену за коју му је ствар продата, уплати у року од 5 дана од дана извршене јавне продаје непосредном погодбом без одлагања, после чега преузима купљену ствар.

Право учешћа у јавном надметању непосредном погодбом без одлагања, немају порески обвезник од кога су одузете покретне ствари, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица.   

Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе – Регионалног одељења за материјалне ресурсе  Ниш, Централног магацина у Нишу, Филијале Ниш, као и на интернет адреси www.purs.gov.rs, Пореске управе.

Датум објављивања огласа:  22.10.2014. године.

Координатор                

 др Јасмина Ивановић Кнежевић

дипл. правник              

СПЕЦИФИКАЦИЈА  1

           

РБ

Назив артикла

ЈМ

Количина

Цена

Вредност

1

Сок Швепс 0,3

ком

11.00

40.00

440.00

2

Сок Фанта 0,3

ком

12.00

36.50

438.00

3

Кока кола 0,3

ком

17.00

36.50

620.50

4

Вино Грашевина 1 лит

ком

1.50

175.00

262.50

5

Вино Розе рубин 1 лит

ком

5.50

160.82

884.51

6

Вино Медвеђа крв 1 лит

ком

1.00

200.00

200.00

7

Хеба 1 лит

ком

18.00

18.20

327.60

8

Вино Смедеревка Тиквешка 1 лит

ком

0.50

225.00

112.50

9

Сок јабука 0,2

ком

11.00

34.16

375.76

10

Сок бресква 0,2

ком

2.00

34.16

68.32

11

Сок боровница 0,2

ком

3.00

35.83

107.49

12

Роса 0,5

ком

3.00

23.98

71.94

13

Роштиљ месо

кг

9.70

345.83

3 354.55

14

Овчје р.месо

кг

4.15

450.00

1 867.50

15

Вешалица

кг

0.80

622.73

498.18

16

Батак

кг

1.60

413.64

661.82

17

Пил.бело месо

кг

0.60

340.91

204.55

18

Пил.ражњић

кг

0.80

495.83

396.66

19

Свињ.ражњић

кг

1.20

445.45

534.54

20

Помфрит

кг

1.00

95.99

95.99

21

Кобасица

кг

0.85

249.17

211.79

22

Лепиња

ком

30.00

9.00

270.00

23

Сир

кг

1.50

224.16

336.24

 

Укупно:

12 340.95