Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника "SIMEX" Д.О.О. са седиштем у Суботици

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника "SIMEX" Д.О.О. са седиштем у Суботици

ПИБ: 100959639

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Суботица, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника "SIMEX" Д.О.О. са седиштем у Суботици, ул. Сегедински пут бр. 80/4, ПИБ: 100959639, Мат.број: 08267596, на основу члана 105. и 108. став 3. и 110. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/2001 и ''Сл. гласник РС'', бр. 30/2010), објављује:

О Г Л А С

о продаји непокретности путем непосредне погодбе

I. Прво рочиште за продају непокретности путем непосредне погодбе, и то:

Лист непокретности бр. 14836 К.О. Нови Град

Р.б.

Број парцеле

ОЗНАКА ЗЕМЉИШТА-НЕПОКРЕТНОСТИ

Површина

Утврђена почетна вредност у динарима

ха

а

м2

1.

14780/5

Пословни простор – Једна просторија за коју није утврђена делатност – КАНЦЕЛАРИЈА бр. 17 - II спрат, у Суботици, ул. Сегедински пут 78

--

--

  17

  1.359.718,29

2.

14780/5

Пословни простор – Једна просторија за коју није утврђена делатност – КАНЦЕЛАРИЈА бр. 19 - II спрат, у Суботици, ул. Сегедински пут 78

--

--

22

  1.759.636,34

3.

14780/5

Пословни простор – Једна просторија за коју није утврђена делатност – КАНЦЕЛАРИЈА бр. 22 - II спрат, у Суботици, ул. Сегедински пут 78

--

--

20

  1.599.669,40

4.

14780/5

Пословни простор – Једна просторија за коју није утврђена делатност – КАНЦЕЛАРИЈА бр. 27 - III спрат, у Суботици, ул. Сегедински пут 78

--

--

22

  1.713.931,56

5.

14780/5

Пословни простор – Једна просторија за коју није утврђена делатност – КАНЦЕЛАРИЈА бр. 29 - III спрат, у Суботици, ул. Сегедински пут 78

--

--

22

  1.713.931,56

6.

14780/5

Пословни простор – Једна просторија за коју није утврђена делатност – КАНЦЕЛАРИЈА бр. 34 -IV спрат, у Суботици, ул. Сегедински пут 78

--

--

18

  1.393.997,58

7.

14780/5

Пословни простор – Једна просторија за коју није утврђена делатност – КАНЦЕЛАРИЈА бр. 35 -IV спрат, у Суботици, ул. Сегедински пут 78

--

--

17

  1.314.014,15

8.

14780/5

Пословни простор – Једна просторија за коју није утврђена делатност – КАНЦЕЛАРИЈА бр. 44 -IV спрат, у Суботици, ул. Сегедински пут 78

--

--

17

  1.314.014,15

 

Укупно:

 

 

 

 

12.168.913,33                

уписане у 1/1 дела права својине пореског обвезника у В листу – 2. део листа непокретности број: 14836 Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности у Суботици, за катастарску општину (КО) Нови Град;

које ће се одржати дана 07.11.2014. године, са почетком у 11.00 часова, у просторијама Пореске управе – Филијале Суботица, ул. Корзо бр 5, I спрат.

Понуђачи су дужни да понуде предају у затвореним ковертама са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ" на шалтеру писарнице Пореске управе – Филијале Суботица најкасније до 07.11.2014. године до 10.00 часова.

II. Почетна вредност непокретности из тачке I. огласа утврђена је коначним решењем Министарства финансија – Пореске управе – Филијале Суботице број: 316-433-461/2013-30-135-18 од 05.09.2013. године и на дан процене 02.09.2013. године, износи

1. Пословни простор – канцеларија бр. 17/II површине 17 m2 у износу од 1.359.718,29 динара,

2. Пословни простор – канцеларија бр. 19/II површине 22 m2 у износу од 1.759.636,34 динара,

3. Пословни простор – канцеларија бр. 22/II површине 20 m2 у износу од 1.599.669,40 динара,

4. Пословни простор – канцеларија бр. 27/III површине 22 m2 у износу од 1.713.931,56 динара,

5. Пословни простор – канцеларија бр. 29/III површине 22 m2 у износу од 1.713.931,56 динара,

6. Пословни простор – канцеларија бр. 34/IV површине 18 m2 у износу од 1.393.997,58 динара,

7. Пословни простор – канцеларија бр. 35/IV површине 17 m2 у износу од 1.314.014,15 динара,

8. Пословни простор – канцеларија бр. 44/IV површине 17 m2 у износу од 1.314.014,15 динара,

што укупно износи 12.168.913,33 динара.

III. Продаја непокретности се врши путем непосредне погодбе.

IV. На наведеној непокретности је уписано заложно право-законска хипотека. Непокретност се купује у виђеном стању, без права рекламације.                  

V. Продаја непокретности непосредном погодбом се не може обавити по цени нижој од једне трећине утврђене почетне вредности, односно за непокретност под 1) испод 453.239,43 динара, под 2) испод 586.545,45 динара, под 3) испод 533.223,13 динара, под 4) испод 571.310,52 динара, под 5) испод 571.310,52 динара, под 6) испод 464.665,86 динара, под 7) испод 438.004,72 динара и под 8) испод 438.004,72 динара, односно укупно за све непокретности испод 4.056.304,35 динара.

VI. Купци не могу бити, по основу непосредне погодбе, порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљене непокретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној продаји.

VII. Понуђачи – купци морају понети личну карту, а правна лица решење о регистрацији и овлашћење фирме да могу учествовати на рочишту за продају непокретности непосредном погодбом, као и доказ о измиреним пореским обавезама, за правна лица и предузетнике, не старије од 15 дана.

VIII. По окончању продаје непокретности непосредном погодбом,  Пореска управа доноси решење о продаји непокретности.

IX. Купац – непокретности је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења продаје непосредном погодбом на рачун Јавних прихода наплаћених у поступку принудне наплате број: 840-1700845-84 са позивом на број 97 – 60 236 100959639N (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом.

X. Непокретности се могу видети дана 06.11.2014. године у времену од 12 до 14 сати.

XI. Овај оглас објављујемо на огласној табли Пореске управе – Филијале Суботица и у дневном листу "ДАНАС" дана 30.10.2014. године.

Телефон за информације: 024/655-180.                                                     ДИРЕКТОР  ФИЛИЈАЛЕ

                                                                                                                                 Горан Мартиновић