Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДВП „ЕРОЗИЈА“ из Књажевца

Поступак принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДВП „ЕРОЗИЈА“ из Књажевца

Министарство финансија – Пореска управа –Филијала Књажевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДВП „ЕРОЗИЈА“ из Књажевца, ул. Капларова 18, на основу чланова 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002... и  105/2014.) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010), дана 04.11.2014. године, објављује:

О Г Л А С

о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

1. Прво поновљено рочиште (други пут) за продају непокретности путем усменог јавног надметања пореског дужника ДВП „ЕРОЗИЈА“ из Књажевца, одржаће се дана 20.11.2014. године у Пореској управи – Филијали Књажевац, ул. Његошева 2, канцеларији број 6, са почетком у 12.00 часова. На продаји су следеће непокретности:

 

Опис непокретности

 

Број

КП

КО

Површина према катастру

Почетна вредност у динарима

ха

а

м2

 

1.

Посл.простор бр.1, Девет и више просторија Водопривреда, зграда 1, улаз 1, Приземље , у ул. Капларова 18, Књажевац

114/3

Књажевац

0

0

464

18.096.000,00

 

2.

Посл.простор бр.1, Три просторије Водопривреда, зграда 1, улаз 3, Први спрат, у ул. Капларова 18, Књажевац

114/3

Књажевац

0

0

97

3.686.000,00

 

3.

Посл.простор бр.2, Једна просторија Водопривреда, зграда1,улаз 3,Први спрат, у ул. Капларова 18, Књажевац

114/3

Књажевац

0

0

85

3.230.000,00

 

4.

Зграда 1, улаз 4, Подрум, једно гаражно место бр.1, у ул. Капларова 18, Књажевац

114/3

Књажевац

0

0

29

443.000,00

 

5.

Посл.простор бр.1 Девет и више просторија Остале делатности, зграда 1,улаз 5, Подрум , у ул. Капларова 18, Књажевац

114/3

Књажевац

0

0

277

4.155.000,00

УКУПНО:      29.610.000,00

 

уписане  као својина пореског дужника ДВП „ЕРОЗИЈА“ са седиштем у Књажевцу, ул. Капларова 18, у обиму удела 1/1, у катастар непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности у Књажевцу, у лист непокретности број: 11430, за КО Књажевац.

Земљиште испод објеката је градско грађевинско земљиште, на коме обвезник има право коришћења.

2. Укупна почетна вредност свих непокретности износи 29.610.000,00 динара, а утврђена је правоснажним решењем ове филијале број: 433-184/12-235/2013-2, од 05.09.2014. године.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања, које ће се одржати ако буду учествовала најмање два понуђача.

4. Непокретност није оптерећена правом службености нити другим теретом.

5. На овом рочишту непокретност се не може продати по цени  нижој од 75% утврђене почетне вредности, односно испод 22.207.500,00 динара.

6. Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје разгледају непокретности које су предмет јавне продаје.

7. Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица. Забрана за ова лица се односи и на препродају купљене непокретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од године дана по извршеној продаји.

8. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84 – јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, са позивом на број 9720045100407342N, уплате депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности, односно у износу од 1.480.500,00 динара, најкасније 24 сата пре почетка лицитације. Овлашћени представник правног лица је дужан да достави овлашћење о заступању.

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену за коју му је непокретност продата, са ПДВ-ом, умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од осам дана од дана закључења усменог јавног надметања. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

10. Лице које има законско право прече куповине непокретности која је предмет принудне наплате пореза има првенство над најповољнијим понуђачем на усменом јавном надметању, ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретност купује под истим условима.

11. На купљену непокретност не постоји право рекламације.

Овај оглас објавити на интернет страни Пореске управе, огласној табли Филијале Књажевац и у дневном листу „ДАНАС“.

Ближе информације могу се добити на телефон број 019/733-159.