Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретних ствари непосредном погодбом пореског дужника "АЛИГАТОР" ВОДОИНСТАЛАТЕР, РОБЕРТ КОВАЧ ПР

Оглас о продаји покретних ствари непосредном погодбом пореског дужника "АЛИГАТОР" ВОДОИНСТАЛАТЕР, РОБЕРТ КОВАЧ ПР

ПИБ:104993849

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала Сомбор, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "АЛИГАТОР" ВОДОИНСТАЛАТЕР, РОБЕРТ КОВАЧ ПР., МАТИЧНИ БРОЈ: 60663033, ПИБ/ЈМБГ: 104993849, ПОСЛОВНО СЕДИШТЕ: СОМБОР, УЛИЦА И БРОЈ: ЈОСИЋКИ ПУТ 32 А, на основу става 14. члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 97/2012, 47/2013 и 108/2013, 68/2014 и 105/2014), члана 210. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/2001  и "Службени гласник РС" 30/10 ), и закључка број 232-433-06-2398/3/2013-D2B04 од 03.12.2014. године  доноси

 

Оглас о продаји покретних ствари

непосредном погодбом

 

1. Непосредна погодба за продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе,  од пореског дужника "АЛИГАТОР" ВОДОИНСТАЛАТЕР, РОБЕРТ КОВАЧ ПР., МАТИЧНИ БРОЈ: 60663033, ПИБ/ЈМБГ: 104993849, ПОСЛОВНО СЕДИШТЕ: СОМБОР, УЛИЦА И БРОЈ: ЈОСИЋКИ ПУТ 32 А, одржаће се   дана 23.12.2014. године, са почетком у 10,00 часова,  у канцеларији број 14 Пореске управе Филијале Сомбор - Одсека наплате.

Предмет продаје је следећа покретна ствар:

            1

Врста  покретне ствари

путничко возило

2

Рег. ознака/број

SO001-HŽ

3

марка

OPEL

4

Тип

KADET KARAVAN

5

Број шасије

WOL000035M2618591

6

Година производње

1991

7

Снага мотора

44kw

8

Запремина мотора

1389cm3

2. Процењена вредност покретне ствари утврђена је записником о попису и процени покретних ствари број : 232-433-06-2398/2013- G2BO5-5 од 13.08.2014. године, у износу од 25.000,00 динара..

3. Продаја покретних ствари се врши путем непосредне погодбе.

4. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари која су предмет ове продаје. Забрана за наведена лица се односи и на препродају купљених ствари , њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима , у периоду од годину дана по извршеној продаји. Лица - понуђачи који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе не могу учествовати у поступку непосредне погодбе. Измиреност пореских обавеза лица - заинтересовани понуђачи доказују уверењем  издатим од Пореске управе надлежне према седишту – пребивалишту лица.

5. Путем непосредне погодбе покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60 %  процењене вредности покретне ствари, односно по цени нижој од 15.000,00 динара. На покретне ствари купљене у овом поступку  не плаћа се порез на додату  вредност, нити порез на пренос апсолутних права.

6. Покретне ствари путем непосредне погодбе купују се у виђеном стању, без права на рекламацију. Заинтересовани понуђачи имају право да  дана 22.12.2014.   у времену од 10.00 до 11.00 часова разгледају покретне ствари које су предмет јавне продаје. Иста се налази у простору дужника  на адреси Сомбор, улица Јосићки пут број 32 А. Ради разледања обавезна најава пореском извршитељу Миладин Ракоњац - Пореска управа Филијала Сомбор, канцеларија број 14, контакт телефон 064/8423138.

7. Купац је дужан да износ - цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари,  на рачун број: 840-1700845-84, са позивом на број одобрења  97-082320812967810015V. Ако купац у одређеном року не уплати укупан износ за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

8. Овај Оглас истаћи на огласној табли ове Филијале и доставити пореском обвезнику.