Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Нови Пазар, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника АСМИРА  ХАСАНОВИЋА из Новог Пазара,на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002.... 30/18)  oбјављује

Оглас  о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

  1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГИ ПУТ ПОНОВЉЕНО ПРВО РОЧИШТЕ  за продају непокретности

путем  усменог јавног надметања и то:

 

 

Р. бр.

 

Опис непокретности

 

Број

К.П.

 

КО

 

Површина према

катастру

 

Обим  удела

Тржишна вредност по м2 у дин.

 

Процењена вредност у дин.

х

а

м2

 

 

1.

Шума   3. класе

2

ПАРАЛОВО

/

/

4 112

1/1

100,00

411.200,00

2.

Шума   3. класе

9

ПАРАЛОВО

/

/

6 151

1/1

100,00

615.100,00

3

Шума   3. класе

28/1

ПАРАЛОВО

 

 

14 225

1/1

100,00

1.422.500,00

УКУПНО:

 

 

24 488

 

 

 2.448.800,00

 

уписанe као својина пореског обвезника АСМИРА  ХАСАНОВИЋА из Новог Пазара, ул. Својбор бр. 72, у Листу непокретности број: 113  код Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Нови Пазар, КО ПАРАЛОВО, које ће се одржати дана  14.08.2018.године са почетком у 10 часова, у канцеларији број 36. Филијале Нови Пазар, ул.АВНОЈ-а бб.

  1. 2.      Почетна вредност непокретности утврђена је правоснажним решењем Пореске управе – Филијале Нови Пазар бр. 075-433-10-01091/2017-J4B05-3  од  20.03.2018. године и на дан процене 13.03.2018. године износи 2.448.800,00 динара.
  2. 3.     Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.
  3. 4.     Непокретност није оптерећена правом службености нити другим теретима непокретности.
  4. 5.     Непокретност се купује у виђеном стању без права на рекламацију.
  5. 6.     На овом рочишту путем усменог јавног надметања непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности, односно по цени нижој од 1.836.600,00 динара.
  6. 7.     Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84 – (јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате) са позивом на број:  97 17-075-1001978783953N
  7. 8.     Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених непокретности, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној  продаји.
  8. 9.     Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица.Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетничке радње. Лица која се појављују за име и за рачун других лица у обавези су да донесу и овлашћења за учешће на јавном надметању.

10. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која доставе уверење о измиреним пореским обавезама издато од Пореске управе надлежне према седишту-пребивалишту лица, које не може бити старије од 15 дана.

11. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од  дана закључења рочишта за усмену јавну продају (члан 111.став 1.ЗППА). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

12. Лице које има законско право прече куповине непокретности која је изложена продаји, има првенство над најповољнијим понуђачем на усменом јавном надметању, ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретност купује под истим условима.   

13. Овај оглас о продаји истаћи на огласној табли Филијале Нови Пазар, објавити на интернет страни Пореске управе и у дневним новинама „КУРИР” и доставити пореском дужнику, заложним повериоцима и лицима која имају законско право прече куповине на непокретности која је предмет продаје.

Ближе информације могу се добити на телефон број: 020/317-032.