Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Д.О.О. "COMPANY SU AZOTARA" , Суботица, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

Д.О.О. "COMPANY SU AZOTARA" , Суботица, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ ПОРЕСКА УПРАВА СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ НОВИ САД оглашава ЈАВНУ ПРОДАЈУ усменим јавним надметањем ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ОДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ

Која ће се одржати дана 06.09.2013. године у 12 часова у просторијама Пореске управе, Сектор за образовање, комуникацију и међународну сарадњу, улица Футошка број 35, Нови Сад.

Спецификација робе:

Ред.

бр.

 

ШИФРА ГРУПЕ

 

НАЗИВ ГРУПЕ

ПОЧЕТНА

ВРЕДНОСТ ГРУПЕ

 

118         

Калијум хлорид - 65,25 тона у ринфузи

2.704.994,87

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Роба  се може разгледати радним данима, 27.08., 28.08., 29.08., 30.08., 02.09., 03.09., 04.09., и 05.09.2013. године, од 10 до 15 часова, у просторијама магацина "COMPANY SU AZOTARA" DOO у Суботици, Бикова бр. 33, контакт особа-Mаравић Весна, тел. бр.064/84-23-264).

            На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од укупне вредности робе и то на уплатни рачун: 840-9534845-20. У случају да купац у року од пет дана од када му је достављен записник о продаји не уплати износ за који му је роба продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити купац у даљем поступку продаје.          

           Роба која се продаје не може се продати по цени нижој од 60% од објављене почетне цене.

           Почетна вредност робе исказане у табели је износ накнаде без урачунатог ПДВ. Излицитирана вредност ће престављати пореску основицу за обрачун ПДВ (8%).

           Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају ствари јави само један понуђач, покретне ствари се могу продати том понуђачу непосредном погодбом.

            На јавној продаји право надметања имају правна лица и предузетници. Овлашћена лица  учесника на лицитацији су дужна да пре почетка лицитације попуне пријаву за учешће, доставе комисији решење о регистрацији и доказ о уплати депозита .

Роба се продаје у виђеном стању без права на рекламације, које се односе на квалитет и остале карактеристике робе.

            Купац је дужан да организује  мерење и утовар робе у своје превозно средство. Трошкове утовара и мерења сноси купац. 

Купац је у обавези да уплати купопродајну цену у року од 5 дана од дана продаје усменим јавним надметањем и да у року од 10 дана од уплате преузме робу.

Уколико купац не изврши своју обавезу  у наведеним роковима, сматраће се да је одустао од куповине, те ће се роба поново изложити јавној продаји.

Купац не може бити  порески обвезник од кога је одузета роба  која је предмет  продаје, као ни лица запослена у  Пореској управи и са њима повезана лица.

Преузимање  спецификације и сва обавештења о расположивој роби, ценама и условима продаје могу се добити на телефоне: 064/84-22-500 и 021/487-4321 (Душко Јанкуловски).