Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Јовановић Драган вл. П.Т.О.Р. «ФЛЕКС-ВД», Белa Паланка, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

Јовановић Драган вл. П.Т.О.Р. «ФЛЕКС-ВД», Белa Паланка, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

Број:615-433-523842/2012-15 ПИБ 102580448

Министарство финансија  – Пореска управа – Филијала Пирот, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Јовановић Драгана вл. П.Т.О.Р.  «ФЛЕКС-ВД» са седиштем у Белој Паланци, ул. 4. Санџачке бригаде ББ,  на основу чланова 104. став 8 Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2005, 85/2005, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011....47/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл.гласник РС», бр. 30/2010), објављује

 

О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

 

1.Одређује се  ДРУГОпоновљено рочиште за продају покретних ствари пореског обвезника Јовановић Драгана вл. П.Т.О.Р.  «ФЛЕКС-ВД» са седиштем у Белој Паланци, ул. 4. Санџачке бригаде ББ         ПИБ 102580448, путем усменог јавног надметања, и то

Покретне ствари које немају регистрациони број:

 

Р. б.

Врста  машине/опреме

Марка

 

Тип

 

Фабрички/ серијски број

Снага у

KW

 

Година производње

Процењена вредност у дин.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Шиваћа стубна

,,Мinevra’’

83613

17

 

 

60 000,00

2

Маш .шиваћа стубна

,,Мinevra’’

83613

19

 

 

60 000,00

2. Одређује се ПРВО поновљено по други путрочиште за продају покретних ствари пореског обвезника Јовановић Драгана вл. П.Т.О.Р.  «ФЛЕКС-ВД» са седиштем у Белој Паланци, ул. 4. Санџачке бригаде ББ         ПИБ 102580448, путем усменог јавног надметања, и то

Покретне ствари које немају регистрациони број

Р. б.

Врста  машине/опреме

Марка

 

Тип

 

Фабрички/ серијски број

Снага у

KW

 

Година производње

Процењена вредност у дин.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Преса за ђонове

,,КАЕВ-229’’

617

1

 

1974

230 000,00

2

Маш за тањење ивица

,,IKOS’’

208Y7

2

 

1982

138 000,00

3

Маш за прошив ђона

,,Mec Val’’

СS 82

3

 

1982

402 000,00

4

Маш за активир ђона

-

111

4

 

 

58 000,00

5

Маш за укивање бранз

-

112

5

 

 

58 000,00

6

Маш .шиваћа стубна

,,Мinevra’’

114

6

 

 

90 000,00

7

Шиваћа равна

,,Juki’’

115

7

 

 

60 000,00

8

Шиваћа равна

,,Singer’’

17

8

 

 

60 000,00

9

Шиваћа равна

,,Singer’’

116

9

 

 

60 000,00

10

Шиваћа равна

,,Juki’’

555

10

 

 

60 000,00

11

Шиваћа равна

,,Necchi’’

660

11

 

 

60 000,00

12

Шиваћа стубна

,,Мinevra’’

7241101

12

 

 

60 000,00

13

Шиваће равне

,,Singer’’

331К116

14a

 

 

60 000,00

14

Шиваће равне

,,Singer’’

331К116

14b

 

 

60 000,00

15

Шиваће равне

,,Singer’’

331К116

14c

 

 

60 000,00

16

Шиваће равне

,,Singer’’

331К116

14d

 

 

60 000,00

17

Шиваћа равна

,,Singer’’

117

15

 

 

60 000,00

18

Шиваћа равна

,,Singer’’

116К205

16

 

 

60 000,00

19

Машина за ист. руба

,,IKOS’’

603

18

 

1978

310 000,00

20

Шиваћа равна

,,Singer’’

33IKI6

20

 

 

60 000,00

21

Шиваћа равна

,,Singer’’

33IKI6

21

 

 

60 000,00

22

Шиваћа равна

,,Necchi’’

660

22

 

 

60 000,00

23

Маш за активир капне

,,Оyimpic’’

 

23

 

 

70 000,00

3. Продаја ће се одржати 27.11.2013. године са почетком у 11 часова, у просторијама  Централног магацина -Пореске управе – Регионалног одељења Ниш  у  ул. 12. Фебруар ББ (прилаз 2) у Нишу.

4. Покретне ствари се могу разгледати сваког радног дана у времену од 11 до 13 часова у просторијама Централног магацина -Пореске управе – Регионалног одељења Ниш  .

5. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију

6. На првом усменом јавном надметању, као и непосредном погодбом, покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% процењене почетне  вредности.

7. На другом усменом јавном надметању покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 30% процењене почетне  вредности.

8.Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања на коме учествују најмање два понуђача. Уколико се на оглашено усмено јавно надметање јави само један понуђач, покретне ствари продаће се том понуђачу непосредном погодбом.

9. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица, као и понуђачи који имају неизмирене пореске обавезе не могу бити купци ствари.

10. Депозит се полаже у висини од 10% од процењене вредности покретних ствари, купац - најбољи понуђач дужан је да уплати износ за који му је ствар продата у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји. Ако купац у овом року не уплати цену за коју му је ствар продата, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита  и исти не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

11. Учесници на продаји покретних ствари са собом треба да понесу личну карту и уверење о измиреним пореским обавезама за физичка лица или овлашћење и уверење о измереним обавезама за правна лица и доказ о уплати депозита у висини од 10% од процењене вредности покретних ствари .

12. Депозит се упалаћује на рачун: 840-1700845-84 – Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате са позивом на број: 97 36 009 102580448.

13. Овај оглас објављен на огласној табли Пореске управе – Филијале Пирот , интернет страници Пореске управе и дневном листу «ДАНАС».

14. Ближе информације могу се добити на телефоне број  010/342-322 и 010/313-896

 

                                                                                                                 ДИРЕКТОР

                                                                                                          ____________________

                                                                       Наташа Крстић