Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Одржан билатерални скрининг за Преговарачко поглавље 16 – Порези

Одржан билатерални скрининг за Преговарачко поглавље 16 – Порези

09. 03. 2015.

У оквиру процеса преговора о приступању Републике Србије Европској унији, у Бриселу је 5. и 6. марта 2015. године, одржан састанак билатералног скрининга  за Преговарачко поглавље 16 – Порези.  

Делегацију Републике Србије je, као председник Преговарачке групе, предводио господин Ненад Мијаиловић, државни секретар у Министарству финансија. Састанку је присуствовала и у његовом раду учествовала и др Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији.  Делегацију су чинили представници Министарства финансија, Пореске управе, Управе царина,  Министарства пољопривреде, Министарствa рударства и енергетике, Канцеларије за европске интеграције и Мисије Републике Србије при Европској унији.

Састанак је испред Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу (DG NEAR) отворио господин Wenceslas De Lobkowicz, а испред Генералног директората за порезе и царинску унију (DG TAXUD) уводну реч је имао господин Peter Kovacs.

Чланови делегације Републике Србије су информисали представнике Европске комисије о степену усклађености српског законодавства са правним тековинама ЕУ у оквиру овог поглавља, институционалном оквиру, административним капацитетима за спровођење и плановима у погледу даљег усклађивања и спровођења прописа и изградњи административних  капацитета.

Првог дана скрининга чланови делегације су Европској комисији представили основне принципе пореског система РС и организацију и функционисање Пореске управе, а  из области директних пореза,  Закон о порезу на добит правних лица, степен његове усклађености са директивама из ове области, Кодексом понашања („Code of conduct“) и Арбитражном конвенцијом. Дат је приказ система пореза на доходак грађана, опорезивања нерезидената, отклањања двоструког опорезивања кроз уговоре о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину, као и планова за даље усклађивање у области размене информација у вези са опорезивањем прихода од камате на штедњу. Из области индиректних пореза, представљен је Закон о порезу на додату вредност и степен усклађености овог закона са правном  тековином ЕУ.

Другог дана билатералног скрининга, у наставку представљања области индиректних пореза,  представници Министарства финансија, Сектора за фискални систем представили су Закон о акцизама. Представници Пореске управе су стручњацима Европске комисије приказали тренутно стање у области административне сарадње и међународне правне помоћи у порескоправној материји,  планове за хармонизацију са правном  тековином ЕУ из ове области, планове за изградњу административних капацитета, као и информационо комуникациони систем Пореске управе.

Стручњаци Европске комисије су, током билатералног скрининга, имали прилику да члановима делегације РС, после сваке теме, постављају питања.

Државни секретар и председник Преговарачке групе, господин Ненад Мијаиловић је на крају састанка, прихватио преузимање правних тековина ЕУ у правни систем Републике Србије.

После завршеног билатералног скрининга, Европска комисија ће представити Републици Србији  Извештај о скринингу. Извештај о скринингу садржи оцену стања и препоруке о отварању преговора за поглавље, односно, у зависности од процене Европске комисије и мерила за отварање преговора.

Уколико Извештај о скринингу садржи мерила за отварање преговора, од Републике Србије ће се захтевати да сачини Акциони план који треба да  садржи активности и мере које је потребно предузети током процеса прилагођавања правној тековини  Европске уније. Када се испуне мерила за отварање преговора, Република Србија представља своју преговарачку позицију за конкретно поглавље. У преговарачкој позицији се представља степен усаглашености са правном тековином ЕУ, планови за даље усаглашавање, преглед административних капацитета за имплементацију „aquis“ и захтеви за прелазне рокове, односно дерогације, уколико таквих захтева има.

Преговарачко поглавље се отвара  на основу једногласне одлуке Савета Европске уније, који о отварању преговора одлучује  на предлог Европске комисије.