Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и лица млађих од 30 година

Правилник о начину и поступку остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и лица млађих од 30 година

("Службени гласник РС" бр. 72/06)

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак остваривања пореске олакшице за запошљавање приправника и новозапослених лица млађих од 30 година, сагласно члану 21в Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 и 65/06 - у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Послодавац који запосли лице које се на дан закључења уговора о раду, у смислу закона којим се уређује рад, сматра приправником, односно које је млађе од 30 година, и које испуњава услове прописане чланом 21в став 1, односно став 2. Закона за стицање права на пореску олакшицу - ослобођење од обавезе уплате обрачунатог и обустављеног пореза из зараде новозапосленог лица (у даљем тексту: послодавац) доставља прописане податке Пореској управи - организационој јединици надлежној према месту свог седишта (у даљем тексту: Пореска управа), у складу са овим правилником .

Члан 3.

Послодавац Пореској управи доставља податке о новозапосленим лицима за која има право на пореску олакшицу сагласно члану 21в Закона на прописаним обрасцима, и то:

1) за приправнике млађе од 30 година из члана 21в став 1. Закона (у даљем тексту: приправник) - на Обрасцу ОПНР-П - Обавештење о остваривању/губитку права на пореску олакшицу по основу запошљавања приправника;

2) за лица млађа од 30 година из члана 21в став 2. Закона (у даљем тексту: лице млађе од 30 година) - на Обрасцу ОПНР-М - Обавештење о остваривању/губитку права на пореску олакшицу по основу запошљавања лица млађих од 30 година.

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 4.

Обрасци ОПНР-П и ОПНР-М подносе се при заснивању радног односа са приправником и лицем млађим од 30 година.

У случају кад настану прописани разлози из члана 21в ст. 6. и 8. Закона за губитак пореске олакшице по основу запослења лица из члана 1. овог правилника, уз обавезу плаћања дугованог пореза сагласно члану 21в став 7. Закона, послодавац је дужан да Пореској управи достави податке на Обрасцу ОПНР-П, односно на Обрасцу ОПНР-М.

Обрасци из става 1. овог члана подносе се и при заснивању радног односа других лица која послодавац, по истеку периода коришћења олакшице из члана 21в став 1, односно став 2. Закона, прима у радни однос уместо лица за која користи олакшице из члана 21в Закона - Образац ОПНР-П ако се друго лице прима у радни однос уместо приправника, а Образац ОПНР-М ако се друго лице прима у радни однос уместо лица млађег од 30 година.

Члан 5.

Податке на Обрасцу ОПНР-П, односно на Обрасцу ОПНР-М, послодавац доставља појединачно за свако лице из члана 4. овог правилника.

Члан 6.

Образац ОПНР-П и Образац ОПНР-М послодавац подноси Пореској управи у року од осам дана од дана заснивања радног односа са лицем по основу чијег запошљавања стиче право на пореску олакшицу, односно са лицем из члана 4. став 3. овог правилника, односно од дана настанка разлога за губитак пореске олакшице за то лице.

Приликом заснивања радног односа са лицем из става 1. овог члана, уз Образац ОПНР-П, односно Образац ОПНР-М, послодавац доставља Пореској управи копије уговора о раду закљученог са тим лицем и пријаве на обавезно социјално осигурање поднете надлежној организационој јединици организације за обавезно социјално осигурање за то лице.

II. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Члан 7.

У Образац ОПНР-П и Образац ОПНР-М, послодавац уноси податке на следећи начин:

1) у наслову Обрасца прецртава се сувишна реч (остваривању или губитку);

2) у делу I - Подаци о послодавцу уноси се:

-под ред. бр. 1 - порески идентификациони број (ПИБ);

-под ред. бр. 2 - пун назив и ознака фирме;

-под ред. бр. 3 - седиште и адреса;

-под ред. бр. 4 - матични број послодавца;

-под ред. бр. 5 - датум почетка обављања делатности - уписа у регистар надлежног органа;

-под ред. бр. 6 - број запослених код послодавца на дан 1. септембра 2006. године;

- по д ред. бр. 7 - број новозапослених лица за које је послодавац већ стекао и користи пореску олакшицу из члана 21в Закона, не рачунајући новозапосленог за кога се достављају подаци;

-под ред. бр. 8 - број запослених код послодавца на дан заснивања радног односа (ступања на рад) новозапосленог лица за које се достављају подаци, рачунајући и то новозапослено лице;

3) делу II - Подаци о приправнику (односно о лицу млађем од 30 година) за кога послодавац стиче пореску олакшицу, односно о другом лицу које послодавац запосли у наредном периоду после истека олакшице, уноси се:

-под ред. бр. 9 - име и презиме приправника, односно лица млађег од 30 година, по основу чијег запошљавања послодавац стиче право на пореску олакшицу или другог лица које послодавац запосли у наредном периоду;

-под ред. бр. 10 - адреса становања (место, улица и број) лица са ред. бр. 9;

-под ред. бр. 11 - јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) лица са ред. бр. 9;

-под ред. бр. 12 - датум када је приправник, односно лице млађе од 30 година пријављено као незапослено лице код Националне службе за запошљавање;

-под ред. бр. 13 - датум када је са лицем са ред. бр. 9. послодавац закључио уговор о раду;

-под ред. бр. 14 - датум пријаве лица са ред. бр. 9. на обавезно социјално осигурање код надлежних организација за обавезно социјално осигурање; ако пријава код свих надлежних организација за обавезно социјално осигурање није извршена истог дана, уноси се последњи датум у редоследу пријављивања надлежним организацијама за обавезно социјално осигурање;

-под ред. бр. 15 - датум заснивања радног односа са лицем са ред. бр. 9 - дан ступања на рад;

-у оквиру ред. бр. 16 - исказује се период коришћења пореске олакшице, тако што се заокружује ред. бр. 16.1. или ред. бр. 16.2; ако се заокружује ред. бр. 16.2, на том редном броју исказује се и податак о преосталом периоду коришћења пореске олакшице у складу са чланом 21в став 8. Закона, а на ред. бр. 16.3. уноси се име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог приправника, односно претходно запосленог лица млађег од 30 година, коме је престао радни однос и уместо кога се наставља коришћење пореске олакшице запошљавањем новог приправника, односно лица млађег од 30 година са ред. бр. 9;

-у оквиру ред. бр. 17 - исказује се наредни период у току остваривања права на олакшицу после истека коришћења пореске олакшице, тако што се на ред. бр. 17.1. исказује податак о преосталом периоду остваривања права на олакшицу после истека коришћења пореске олакшице, односно датум до ког се остварује право на олакшицу, у складу са чланом 21в став 8. Закона, а на ред. бр. 17.2. уноси се име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог лица коме је престао радни однос и уместо кога се запошљава друго лице; подаци под ред. бр. 17.1. и 17.2. уносе се само у случају кад у наредном периоду остваривања права на олакшицу после истека коришћења пореске олакшице престане радни однос лицу за које је коришћена та олакшица;

4) у делу III - Подаци о губитку права на пореску олакшицу и износу дугованог пореза, који се попуњава само када се Образац ОПНР-П и Образац ОПНР-М доставља у случају настанка прописаних разлога за губитак пореске олакшице, уноси се:

-под ред. бр. 18 - датум настанка разлога за губитак пореске олакшице остварене за лице са ред. бр. 9;

-под ред. бр. 19 - кратак опис разлога за губитак пореске олакшице остварене за лице са ред. бр. 9. (смањење броја запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 1. септембра 2006. године, увећан за број запослених лица за које остварује пореске олакшице из члана 21в Закона, односно за број запослених других лица примљених у радни однос уместо ових запослених лица, у тренутку престанка радног односа било ког запосленог код послодавца);

-у оквиру ред. бр. 20 - исказују се подаци о износу обрачунатог пореза због губитка пореске олакшице, и то: под ред. бр. 20.1 - износ пореза који би послодавац иначе платио да није користио пореску олакшицу, а под ред. бр. 20.2. износ са ред. бр. 20.1. валоризован применом стопе раста цена на мало од дана када би обавеза плаћања пореза настала да није коришћена пореска олакшица до дана губитка права на пореску олакшицу (дан престанка радног односа у смислу алинеје 2. ове тачке).

Подаци под ред. бр. 12. и ред. бр. 16.1. до 16.3. не уносе се у случају кад су испуњени услови за исказивање података на ред. бр. 17.1. и 17.2.

Када се Образац ОПНР-П и Образац ОПНР-М подносе ради остваривања права на пореску олакшицу, подаци се исказују само у делу I - Подаци о послодавцу и делу II - Подаци о приправнику (односно о лицу млађем од 30 година) за кога послодавац стиче пореску олакшицу, односно о другом лицу које послодавац запосли у наредном периоду после истека олакшице.

Када се Образац ОПНР-П и Образац ОПНР-М подносе због настанка разлога за губитак пореске олакшице, подаци се исказују у делу II I- Подаци о губитку права на пореску олакшицу и износу дугованог пореза на начин из става 1. тачка 4) овог члана, а подаци у делу I и у делу II уносе се тако што се преузимају подаци из одговарајућих делова Обрасца ОПНР-П, односно Обрасца ОПНР-М, који је поднет за исто новозапослено лице приликом остваривања права на пореску олакшицу.

III. ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 8.

Послодавац је дужан да обавести Пореску управу о извршеној уплати дугованог пореза из члана 21в став 7. Закона наредног дана од дана уплате, подношењем доказа о уплати.

У случају да послодавац не изврши уплату дугованог пореза, надлежна организациона јединица Пореске управе решењем ће утврдити обавезу плаћања пореза на основу података из Обрасца ОПНР-П и Обрасца ОПНР-М, као и других података којима располаже.

Члан 9.

Пореска управа води евиденцију о броју послодаваца који остварују пореско ослобођење из члана 21в Закона, као и о броју приправника, лица млађих од 30 година и других лица по основу чијег запослења послодавац остварује пореско ослобођење.

Пореска управа тромесечно доставља извештај Министарству финансија са подацима из евиденције из става 1. овог члана, најкасније до 20. у наредном месецу по истеку тромесечја.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у « Службеном гласнику Републике Србије » , а примењиваће се од 1. септембра 2006. године.

 

Број 110-00-356 /200-04
У Београду, 25. августа 2006. године

Министар финансија,
Млађан Динкић, с.р.

 

Преузмите образац ОПНР-М

 

Република Србија

   

Образац ОПНР-М

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

   

Потврда о пријему

ПОРЕСКА УПРАВА

   

(попуњава Пореска управа)

Организациона јединица _______________

   

__________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОСТВАРИВАЊУ/ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ ПО ОСНОВУ ЗАПОШЉАВАЊА ЛИЦА МЛАЂИХ ОД 30 ГОДИНА

Ред. бр.

Опис

Подаци

I

ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ

 

1.

Порески идентификациони број (ПИБ)

 

2.

Фирма (пун назив и ознака)

 

3.

Седиште и адреса

 

4.

Матични број

 

5.

Датум почетка обављања делатности (упис у регистар)

 

6.

Број запослених на дан 1. септембра 2006. године

 

7.

Број лица за кој a већ користи ову пореску олакшицу

 

8.

Број запослених на дан заснивања радног односа са новозапосленим лицем

 

II

ПОДАЦИ О ЛИЦУ МЛАЂЕМ ОД 30 ГОДИНА ЗА КОГА ПОСЛОДАВАЦ СТИЧЕ ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ, ОДНОСНО О ДРУГОМ ЛИЦУ КОЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ЗАПОСЛИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ПОСЛЕ ИСТЕКА ОЛАКШИЦЕ

 

9.

Име и презиме

 

10.

Адреса становања (место, улица и број)

 

11.

ЈМБГ

 

12.

Датум стицања статуса незапосленог лица код Националне службе за запошљавање

 

13.

Датум закључења уговора о раду

 

14.

Датум пријаве на обавезно социјално осигурање

 

15.

Датум заснивања радног односа (ступање на рад)

 

16.

Пореска олакшица се користи:

 

16.1.

од почетка за цео период (24 месеца од дана заснивања радног односа)

 

16.2.

као наставак коришћења олакшице уместо претходно запосленог лица млађег од 30 година (преостали период коришћења)

 

16.3.

име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог лица млађег од 30 година уместо кога се наставља коришћење пореске олакшице

 

17.

Остваривање права у наредном периоду после истека коришћења олакшице (24 месеца од дана истека коришћења олакшице):

 

17.1.

преостали период од наредног периода после истека олакшице у складу са чланом 21в став 8. Закона

 

17.2.

име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог лица коме је престао радни однос и уместо кога се запошљава друго лице

 

III

ПОДАЦИ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ И ИЗНОСУ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

 

18.

Датум настанка разлога за губитак пореске олакшице

 

19.

Разлог губитка пореске олакшице

 

20.

Дуговани порез:

 

20.1.

укупан износ обрачунатог и обустављеног пореза

 

20.2.

ревалоризовани износ дугованог пореза (члан 21в став 7. Закона)

 

__________________________

 

_________________________

место

 

датум

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у обавештењу потпуно тачни:

 

М.П.

______________________________

потпис одговорног лица

 

Преузмите образац ОПНР-П

 

Република Србија

     

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

   

Образац ОПНР-П

ПОРЕСКА УПРАВА

   

Потврда о пријему

Организациона јединица _______________

   

(попуњава Пореска управа)

     

__________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОСТВАРИВАЊУ/ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ ПО ОСНОВУ ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА

 

Ред. бр.

Опис

Подаци

I

ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ

 

1.

Порески идентификациони број (ПИБ)

 

2.

Фирма (пун назив и ознака)

 

3.

Седиште и адреса

 

4.

Матични број

 

5.

Датум почетка обављања делатности (упис у регистар)

 

6.

Број запослених на дан 1. септембра 2006. године

 

7.

Број лица за кој a већ користи ову пореску олакшицу

 

8.

Број запослених на дан заснивања радног односа са новозапосленим лицем

 

II

ПОДАЦИ О ПРИПРАВНИКУ ЗА КОГА ПОСЛОДАВАЦ СТИЧЕ ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ, ОДНОСНО О ДРУГОМ ЛИЦУ КОЈЕ ПОСЛОДАВАЦ ЗАПОСЛИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ПОСЛЕ ИСТЕКА ОЛАКШИЦЕ

 

9.

Име и презиме

 

10.

Адреса становања (место, улица и број)

 

11.

ЈМБГ

 

12.

Датум стицања статуса незапосленог лица код Националне службе за запошљавање

 

13.

Датум закључења уговора о раду

 

14.

Датум пријаве на обавезно социјално осигурање

 

15.

Датум заснивања радног односа (ступање на рад)

 

16.

Пореска олакшица се користи:

 

16.1.

од почетка за цео период (36 месеци од дана заснивања радног односа)

 

16.2.

као наставак коришћења олакшице уместо претходно запосленог приправника (преостали период коришћења)

 

16.3.

име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог приправника уместо кога се наставља коришћење пореске олакшице

 

17.

Остваривање права у наредном периоду после истека коришћења олакшице (36 месеци од дана истека коришћења олакшице):

 

17.1.

преостали период од наредног периода после истека олакшице у складу са чланом 21в став 8. Закона

 

17.2.

име и презиме и ЈМБГ претходно запосленог лица коме је престао радни однос и уместо кога се запошљава друго лице

 

III

ПОДАЦИ О ГУБИТКУ ПРАВА НА ПОРЕСКУ ОЛАКШИЦУ И ИЗНОСУ ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

 

18.

Датум настанка разлога за губитак пореске олакшице

 

19.

Разлог губитка пореске олакшице

 

20.

Дуговани порез:

 

20.1.

укупан износ обрачунатог и обустављеног пореза

 

20.2.

ревалоризовани износ дугованог пореза (члан 21в став 7. Закона)

 

___________________________

 

___________________________

место

 

датум

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у обавештењу потпуно тачни:

 

М.П.

_________________________________

потпис одговорног лица